Regulamin Konkursu "2gie urodziny Przy Tobie" online

Regulamin Konkursu “2gie urodziny Przy Tobie” online

 

I. Postanowienia ogólne

 

  1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Przy Tobie - chusty i nosidła - sklep, wypożyczalnia, na portalu Instagram na profilu przy_tobie oraz stacjonarnie w siedzibie jest “PRZY TOBIE” Karolina Dominiak - Piskorska Marta Czajka s.c. z siedzibą os. Wichrowe Wzgórze 34F 61-699 Poznań, Regon: 380292838, NIP: 9721290599 (dalej „Organizator”).
  2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
  3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
  4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia oraz na portalu Instagram pod adresem www.instagram.com/przy_tobie
  5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook ani z Instagram.
  6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

II. Uczestnik Konkursu

7. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

8. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadanie zgody opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią punktu dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook i regulaminu Instagram;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram.

9. Uczestnik umieszczający swoje zdjęcia w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie tych zdjęć w celu opublikowania zdjęć na profilu facebook Przy Tobie, a także oświadcza, że wstawiane zdjęcia są jego własnością lub, że ma zgodę, by wykorzystać je w ten sposób. 

 

III. Miejsce, czas i zasady konkursu

10. Konkurs jest dostępny na portalu społecznościowym Facebook oraz na portalu Instagram na profilu Przy Tobie.

11. Termin obowiązywania Konkursu od momentu ogłoszenia do 5 grudnia 2019 do północy.

12. Zadanie konkursowe: 

  • wykonać pracę plastyczną, która zawierać będzie życzenia z okazji 2 urodzin Przy Tobie
  • forma i technika wykonania Pracy dowolna
  • opublikować swoją Pracę pod postem konkursowym Organizatora na profilu Facebook lub na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem @przy_tobie w opisie zdjęcia w dniach 26.11.2019 - 05.12.2019r.

13. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.

14. Praca nie może być skopiowana, ściągnięta z internetu lub plagiatem innej pracy.

15. Uczestnik biorący udział w Konkursie przyznaje, że wykonana Praca jest jego autorstwa i nie należy do osób trzecich.

16. Po zakończeniu konkursu, spośród wszystkich przyniesionych Prac, komisja wybierze jedną wygraną, która zostanie później opublikowana wraz z imieniem autora w mediach społecznościowych Organizatora.

17. Organizator dokona oceny Prac i ogłosi zwycięzcę

18. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia/ oraz na profilu na Instagramie @przy_tobie

19. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 6 grudnia 2019 roku o godzinie 09:00.

 

IV. Nagrody dla Uczestników

20. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie “2gie urodziny Przy Tobie” online jest torebka szyta przez EquipoBag.

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

21. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu Facebook lub na portalu Instagram.

22. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. 12 Regulaminu.

23. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u Przy Tobie - chusty i nosidła - sklep,wypożyczalnia, szkolenia.

24. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru nagrody w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

25. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.

26. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

28. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

29. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka/Instagram;

c) ingerują w mechanizm działania konkursu;

d) nie ukończyli 18 lat i nie posiadają zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

30. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

31. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

32. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

33. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 

34. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „kontakt.przytobie@gmail.com” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

35. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

36. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

37. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 

IX. Postanowienia końcowe

38. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2019 r. do odwołania.

39. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

40. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie konkursu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl