Regulamin Konkursu "2gie urodziny Przy Tobie" stacjonarnie

Regulamin Konkursu “2gie urodziny Przy Tobie” stacjonarnie

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Przy Tobie - chusty i nosidła - sklep, wypożyczalnia, na portalu Instagram na profilu przy_tobie oraz stacjonarnie w siedzibie jest “PRZY TOBIE” Karolina Dominiak - Piskorska Marta Czajka s.c. z siedzibą os. Wichrowe Wzgórze 34F 61-699 Poznań, Regon: 380292838, NIP: 9721290599 (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 4. Konkurs zostanie ogłoszony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia oraz na portalu Instagram pod adresem www.instagram.com/przy_tobie oraz stacjonarnie w siedzibie Organizatora.
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook ani z Instagram.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

II. Uczestnik Konkursu

7. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

8. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadanie zgody opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią punktu dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook i regulaminu Instagram;

e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 

III. Miejsce, czas i zasady konkursu

9. Termin obowiązywania Konkursu: od dnia ogłoszenia do 6 grudnia 2019 roku do godziny 14:00.

10. Konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w siedzibie Organizatora.

11. Aby wziąć udział w konkursie należy: 

 • wykonać pracę plastyczną, która zawierać będzie życzenia z okazji 2 urodzin Przy Tobie
 • forma i technika wykonania Pracy dowolna
 • przynieść swoją Pracę do Przy Tobie (siedziby Organizatora) w dniach 26.11.2019 - 6.12.2019

12. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną Pracę.

13. Praca nie może być skopiowana, ściągnięta z internetu lub plagiatem innej pracy.

14. Uczestnik biorący udział w Konkursie przyznaje, że wykonana Praca jest jego autorstwa i nie należy do osób trzecich.

15. Po zakończeniu konkursu, spośród wszystkich przyniesionych Prac, komisja wybierze jedną wygraną, która zostanie później opublikowana wraz z imieniem autora w mediach społecznościowych Organizatora.

16. Organizator dokona oceny Prac i ogłosi zwycięzcę stacjonarnie w siedzibie Organizatora, na fanpage’u facebook Przy Tobie pod adresem: https://www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia/ oraz na portalu Instagram pod adresem www.instagram.com/przy_tobie w dniu 06.12.2019

17. Uczestnik udostępniajacy swoją Pracę w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie tej pracy w celu opublikowania jej zdjęć na profilu Przy Tobie - chusty i nosidła - sklep,wypożyczalnia, szkolenia. 

 

IV. Nagrody dla Uczestników

18. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie “2gie urodziny Przy Tobie” stacjonarnie są:

 • dla rodziców dzieci samodzielnie siadających nosidło Kavka wraz z regulacją i dopasowaniem lub
 • chusta “Moja Pierwsza” Lenny Lamb z nauką jednego wiązania.

19. Uczestnik Konkursu może wybrać jedną z podanych wyżej nagród w zależności od wieku dziecka i potrzeb.

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

20. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny. 

21. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. 11 Regulaminu.

22. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście w mediach społecznościowch.

23. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru nagrody w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

24. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.

25. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

 VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

27. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem w szczególności uczestników, którzy:

a) skopiowali poprzez plagiat lub wykorzystali nie swoją Pracę;

b) ingerują w mechanizm działania konkursu;

c) nie ukończyli 18 lat i nie posiadają zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

29. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

30. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

31. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

32. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.

 

VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

33. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „kontakt.przytobie@gmail.com” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

34. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.

35. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

36. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 

IX. Postanowienia końcowe

37. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2019r. do odwołania.

38. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie konkursu.

39. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl