Konkurs #świętaprzytobie 2020

Regulamin Świątecznego Konkursu Zdjęciowego Przy Tobie #świętaprzytobie

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Przy Tobie - chusty i nosidła - sklep,wypożyczalnia, szkolenia oraz na portalu Instagram przy_tobie jest PRZY TOBIE Karolina Dominiak - Piskorska Marta Czajka s.c. os. Wichrowe Wzgórze 34F 61-699 Poznań, Regon: 380292838, NIP: 9721290599 (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem www.instagram.com/przy_tobie
 5. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Instagram.
 6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

II. Uczestnik Konkursu

 

1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadanie zgody opiekuna prawnego na wzięcie udziału w Konkursie;

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią punktu dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;

e) przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu Instagram;

3. Uczestnik umieszczający swoje zdjęcia w Konkursie Zdjęciowym wyraża zgodę na wykorzystanie tych zdjęć w celu opublikowania zdjęć na profilu Przy Tobie - chusty i nosidła - sklep,wypożyczalnia, szkolenia i na portalu Instagram przy_tobie, a także oświadcza, że wstawiane zdjęcia jest jego własnością lub, że ma zgodę, by wykorzystać je w ten sposób. Wyjątkiem są zdjęcia sygnowane przez fotografów lub zdjęcia z profesjonalnych sesji (także te bez sygnaturki). Te zdjęcia z góry nie będą brane pod uwagę przy wyborze, ponieważ ich wykorzystanie wiąże się z koniecznością uzyskania zgód od osób trzecich.

 

III. Miejsce, czas i zasady konkursu

 

 1. Konkurs jest organizowany na portalu Instagram na profilu przy_tobie.
 2. Termin obowiązywania Konkursu od 07.12.2020 do 14.12.2020 roku do północy.
 3. Zadanie konkursowe: Wymyślenie własnej nazwy dla konkursowej chusty i  zamieszczenie zdjęcia (forma wykonania nazwy dla chusty jest dowolna, należy zrobić zdjęcie tej nazwy i wstawić na swój profil) wraz z wymyśloną nazwą na swoim profilu na Instagramie (profil musi być publiczny) i oznaczenie pod zdjęciem profilu przy_tobie oraz dodanie hasztagu #świętaprzytobie lub #swietaprzytobie
 4.  Jeden uczestnik konkursu może dodać jedno zdjęcie.
 5. Wśród wszystkich zamieszczonych zdjęć, po zakończeniu konkursu, komisja wybierze jedno zdjęcie, które zostanie opublikowane wraz z imieniem i nazwiskiem (lub nazwą profilu) autora po zakończeniu konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia/ i na portalu Instagram pod adresem www.instagram.com/przy_tobie
 7. Organizator dokona oceny zdjęć i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u Przy Tobie - chusty i nosidła - sklep,wypożyczalnia, szkolenia pod adresem: https://www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia/ i na portalu Instagram pod adresem www.instagram.com/przy_tobie
 8. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 16.12.2020 roku.
 9. Po ogłoszeniu Zwycięzca powinien natychmiast skontaktować się z Organizatorem w celu ustalenia odbioru Nagrody. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, nagroda przepada i nie zostanie wydana.

 

IV. Nagrody dla Uczestników

 

 1. Nagrodą (dalej: „Nagrody”) w konkursie jest chusta kółkowa Lenny Lamb Gorące Serca.

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w pkt. 12 Regulaminu.
 3. Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u Przy Tobie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany do odbioru nagrody w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
 5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę.
 6. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.

 

VI. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka i portalu Instagram, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook i Instagram (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka i Instagramu;

d) ingerują w mechanizm działania konkursu;

e) nie ukończyli 18 lat i nie posiadają zgody opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora

 

 1.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

VIII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „kontakt.przytobie@gmail.com” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/PrzyTobieWypozyczalnia/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko, adres e-mail i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2020 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl