Promocje
Osłonka MaBiBi Floral
Osłonka MaBiBi Floral

359,10 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Najniższa cena: 399,00 zł
szt.
Osłonka MaBiBi Boho Wilk
Osłonka MaBiBi Boho Wilk

359,10 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Najniższa cena: 399,00 zł
szt.
Nerka standard Mabibi
Nerka standard Mabibi

179,10 zł

Cena regularna: 199,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
Osłonka MaBiBi Ptaki
Osłonka MaBiBi Ptaki

359,10 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Najniższa cena: 399,00 zł
szt.
Osłonka MaBiBi Potworki
Osłonka MaBiBi Potworki

359,10 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Najniższa cena: 399,00 zł
szt.
Osłonka MaBiBi Góry
Osłonka MaBiBi Góry

359,10 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Najniższa cena: 399,00 zł
szt.
Osłonka MaBiBi Kosmos
Osłonka MaBiBi Kosmos

359,10 zł

Cena regularna: 399,00 zł

Najniższa cena: 399,00 zł
Nosidła ergonomiczne dla dzieci
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni Przy Tobie • 1.

Poniższy Regulamin jest regulaminem wypożyczalni chust i nosideł “Przy Tobie”, której właścicielem jest firma: Przy Tobie Karolina Dominiak - Piskorska, Marta Czajka s.c., ul. Małe Garbary 2 61-756 Poznań.

 

 • 2.

Działalnością wypożyczalni jest wynajmowanie chust, nosideł i innych akcesoriów dla dzieci zwanych dalej “Przedmiotem” klientom indywidualnym i instytucjonalnym zwanych dalej “Najemcami”.

 • 3.

Najemca dokonując wynajmu Przedmiotu, oznajmia iż zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

 • 4.

Najemca, zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości Pracownikowi Wypożyczalni oraz do podania innych danych potrzebnych do wypełnienia Umowy Wynajmu wraz ze złożeniem na niej własnoręcznego podpisu.

 

 • 5.

Wynajmujący na prośbę Najemcy może wyrazić zgodę na przedłużenie okresu najmu wskazanego w umowie. Zgoda na przedłużenie okresu wynajmu może być wyrażona na piśmie lub w formie elektronicznej (wiadomość e-mail). Strony zgodnie ustalą na jaki okres będzie przedłużona umowa oraz ustalą opłatę za najem Przedmiotu w tym okresie.

 

 • 6.

Podpisując umowę Najemca oświadcza, że zapoznał się ze stanem Przedmiotu i nie zgłasza do niego zastrzeżeń oraz że Przedmiot jest przydatny do umówionego użytku.

 

 • 7.

Najemca zobowiązuje się do używania Przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie

 

 • 8.

Najemca nie może oddać Przedmiotu osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem.

 

 • 9.

Najemca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas użytkowania wynajętego przedmiotu.

 • 10.
 1. Za wynajem “Przedmiotu” pobiera się od Najemcy ustaloną opłatę. Opłata za najem jest płatna z góry za cały okres wynajmu ustalony w momencie podpisania umowy i przekazania Najemcy przez Wynajmującego “Przedmiotu”.
 2. Wynajmujący jest uprawniony do pobrania zadatku w momencie rezerwacji Przedmiotu. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji. 
 3. W przypadku rezerwacji Przedmiotu, rezerwacja ta wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia w sytuacji gdy przedmiot nie zostanie odebrany.

 

 • 11.

Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy rezerwacji Przedmiotu w przypadku gdy zarezerwowany przedmiot z przyczyn od wypożyczalni niezależnych uległ zniszczeniu lub przetrzymaniu. W takim wypadku Wypożyczalnia zobowiązuje się do zwrotu kwoty wpłaconej przy rezerwacji lub zaproponowania innego przedmiotu.

 

 • 12.

Tytułem zabezpieczenia Wypożyczalnia pobiera kaucję, zgodnie z tabelą kaucji:

 

Przedmiot

Kwota kaucji

Nosidło

200 zł

Chusta

100 zł

Kurtka/bluza TWIGA

100zł

Słuchawki

50 zł

 

Wynajmujący zwróci Najemcy kaucję po zwrocie przez niego Przedmiotu w stanie niepogorszonym. W przypadku zwrotu w stanie pogorszonym, Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję w części lub w pełnej wysokości w zależności od rozmiarów pogorszenia. Strony ustalają, że za stan pogorszony Przedmiotu uważa się jego zużycie niebędące następstwem prawidłowego używania, a w szczególności wszelkie szkody w przedmiocie najmu.

 

 • 13.

W przypadku gdy Najemca nie dokona zwrotu Przedmiotu lub Przedmiot ten będzie zniszczony lub niekompletny, zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty pokrywającej równowartość zniszczeń bądź całego przedmiotu. W przypadku wypożyczenia wysyłkowego opłata ta zostanie potrącona z kaucji.

 

 • 14.

W przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty Przedmiotu przez Najemcę, będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości równej cenie rynkowej Przedmiotu powiększonej o koszt przesyłki. Opłata zostanie uiszczona przez Najemcę w terminie 7 dni od dnia, w którym przedmiot najmu miał być zwrócony przez Najemcę. Na poczet opłaty Wynajmujący może zaliczyć uiszczoną przez Najemcę kaucję w części lub w całości. Zaliczenie kaucji na poczet tej opłaty nie oznacza rezygnacji przez Wynajmującego z dochodzenia całej kwoty. • 15.

W przypadku gdy Najemca odda Przedmiot wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty pokrywającej koszt dodatkowego prania, którą ustala Pracownik Wypożyczalni zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia.

 

 • 16.

Okres wynajmu obejmuje czas pomiędzy wypożyczeniem Przedmiotu przez Najemcę a jego przyjęciem przez Pracownika Wypożyczalni w stanie nienaruszonym i kompletnym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony - potwierdzeniem zwrotu Przedmiotu jest podpisanie kopii Umowy Wynajmu.

 

 • 17.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za Przedmiot od chwili jego wydania, do chwili jego zwrotu Wynajmującemu. Odpowiedzialność Najemcy za Przedmiot obejmuje również szkody powstałe w Przedmiocie niezależnie od jego winy.

 

 • 18.

Przy wynajmie wysyłkowym Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Przedmiotów, za które odpowiedzialna jest firma kurierska realizująca wspomnianą wysyłkę.

 

 • 19.

W przypadku niedotrzymania terminu wypożyczenia czyli nie oddania Przedmiotu w wyznaczonym terminie, zwanego dalej Przetrzymaniem przedmiotu, Najemca zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat: za każdą rozpoczętą dobę Przetrzymania przedmiotu

– 14,50zł/dzień/nosidło,  7,50zł/dzień/chusta,   4,20zł/dzień/słuchawki,   7,00zł/dzień/kurtka/bluza

płatne w dniu oddania Przedmiotu lub potrącone z kaucji.
W przypadku Przetrzymania przedmiotu dłuższego niż 30 dni kwota zaległych należności wynosić będzie kwotę najmu przedmiotu pomnożoną przez ilość dni opóźnienia powiększoną o 25% wartości przetrzymanego przedmiotu ustaloną przez właściciela Wypożyczalni w oparciu o ceny rynkowe przedmiotu w momencie wypożyczenia.

 

 • 20.

W przypadku Przetrzymania Przedmiotu dłuższego niż 30 dni odbiór należności z niego wynikający zostanie poddany procedurze windykacji.

 

 • 21.
 1. Przy wypożyczeniu przedmiotu możliwy jest zwrot przez paczkomat lub kurierem. W tym celu Najemca musi się skontaktować z Wypożyczalnią i poinformować ją o tym. 
 2. Przy zwrocie przez paczkomat lub kurierem Najemca wysyła Przedmiot zabezpieczony przed uszkodzeniem w sposób należyty. 
 3. Najemca nadaje wypożyczony Przedmiot ostatniego dnia wypożyczenia wpisanego na umowie.
 4. Dane do wysyłki PaczkoPunkt: POP-POZ 132 ul.Piaskowa 3F (Zooartykuły)
 5. Dane do wysyłki kurierem: Wypożyczalnia Przy Tobie ul. Małe Garbary 2, 61-756 PoznańKLAUZULA INFORMACYJNA
z dnia 25.05.2018 r. wersja 1.0

Działając stosownie do przepisów RODO, jako Administrator Państwa Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuję Państwa o:

 1. Tożsamości Administratora danych osobowych.
  Administratorem Państwa danych osobowych są Karolina Dominiak-Piskorska i Marta Czajka, prowadzące działalność gospodarczą: Przy Tobie Karolina Dominiak-Piskorska, Marta Czajka s.c. ul. Małe Garbary 2 61-756 Poznań, NIP: 9721290599
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.
  Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych  z ochroną danych osobowych, a także w sprawach Państwa żądań, można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi:
  adres e-mail: kontakt.przytobie@gmail.com
  adres korespondencyjny: Przy Tobie Karolina Dominiak-Piskorska, Marta Czajka s.c. ul. Małe Garbary 2 61-756 Poznań,
 3. Źródło Państwa danych osobowych.
  Administrator dysponuje Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa, albo w związku z przekazaniem ich przez Państwa, za pośrednictwem strony internetowej www.przytobie.com 
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych.
  W przypadku przekazania Administratorowi danych nie wrażliwych, podstawą przetwarzania przez Administratora Państwa danych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania umowy zawieranej z Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z umowy, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. W przypadku, gdy nie wiąże Państwa z administratorem żadna umowa.

 1. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.
  Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest ze świadczeniem na Państwa rzecz, usług związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą, bądź w związku z innymi umowami zawartymi z Administratorem. Celem przetwarzania Państwa danych jest umożliwienie Administratorowi prawidłowej realizacji umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług zawieranych z Państwem.

Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację, jak również obsługi innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują (np. telefon, e-mail).

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Celem przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, może być też windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

 1. Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Państwa dane będą udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej urzędom publicznym (takim jak urzędy skarbowe) lub ubezpieczycielowi Administratora (u którego Administrator posiada wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej).

Państwa dane mogą zostać przekazane kancelarii prawnej obsługującej Administratora.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. lub firmie kurierskiej w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej lub paczki.

Państwa dane mogą być przekazane współpracującym z Administratorem firmom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora, w tym firmom zajmującym się utrzymaniem systemów informatycznych Administratora.

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, współpracującym z Administratorem w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.

 1. Przekazywanie danych osobowych:
  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane.
  Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
  - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  - dochodzenia przez Administratora roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, bądź w celach obrony przed Państwa roszczeniami związanymi z umową,
  - zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  - statystycznych i archiwizacyjnych,
  - maksymalnie przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Administrator zakończył wykonanie umowy na Państwa rzecz.
 3. Informacja o Państwa prawach.
  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (kiedy sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w jakiej się Państwo znaleźli) lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  8. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

         Prawa wymienione w pkt 1-6 i pkt 8 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

         Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

         Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Administratora, na ww. dane kontaktowe.

         Podanie przez Państwa Administratorowi danych osobowych następuje dobrowolnie, tzn. iż nie obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane z uwagi na zawieranie lub zawarcie z Administratorem umowy, tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa Administratorowi ww. danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie zawrzeć z Państwem umowy, jak i zrealizować jej na Państwa rzecz, bądź zrealizować ją prawidłowo. Administrator wymaga podania przez Państwa danych, wskazanych w przesyłanym przez Administratora formularzu. W celu umożliwienia Administratorowi zrealizowanie na Państwa rzecz usługi, Administrator wymaga w szczególności następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl